Jätevesien käsittely taajamien ulkopuolella

 

Hausjärven kunnan ympäristönsuojelumääräykset tulivat voimaan helmikuun 2014 alussa. Kyseiset määräykset täydentävät ympäristönsuojelulakia ottaen huomioon paikalliset olosuhteet.

Määräysten käyttöönotto on kunnille vapaaehtoinen toimenpide. Voimaan astuessaan ne sitovat niin kuntalaisia kuin kunnan viranomaisiakin. Määräyksillä pyritään ehkäisemään ympäristön kannalta haitallisia päästöjä ja niiden vaikutuksia. Hausjärven määräykset pitävät sisällään muun muassa talousjätevesien käsittelyn viemäriverkoston ulkopuolella.

Ympäristösihteeri Lotta Kölli muistuttaa, että näitä haja-asutusalueella sijaitsevia kiinteistöjä koskeva jätevesiasetuksen siirtymäaika tulee päivä päivältä lähemmäksi. Suunnitelmia on edelleen paljon jättämättä. Kiire tässä tulee, Kölli sanoo.

Jos asuin- tai vapaa-ajan kiinteistö ei täytä asetuksessa määrättyjä jäteveden puhdistustason vaatimuksia, on jätevesijärjestelmä laitettava kuntoon 15.3.2016 mennessä.

Asetuksen vaatimukset eivät koske muun muassa kiinteistöjä, joiden jätevesimäärä on vähäinen ns. kantovesi. Puhdistustasoa koskevan vaatimuksen noudattamisesta vapautuvat myös kiinteistönomistajat, jotka asuvat kiinteistöllä vakituisesti ja ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011. Jätevedet on kuitenkin aina puhdistettava niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

 

Paikalliset olosuhteet huomioon

Nimenomaan Hausjärvelle ominaisia paikallisia olosuhteita ovat erityisesti runsaat pohjavesialueet ja Päijänne-tunnelin kulkeminen kunnan läpi. Vedenhankinnan kannalta tärkeitä tai siihen soveltuvia I- ja II-luokan pohjavesialueita on kaikilla Hausjärven harjualueilla käytännössä jokaisen kunnan taajaman ympärillä. Pohjavesialueet kulkevat pitkinä ja leveinä kaistaleina Monnista Hikiän kautta Turkhaudalle ja Oittiin.

Päijänne-tunneli sukeltaa Hausjärven maaperään Sahankylän eteläpuolella liitosalueella, jatkaa Mommilanjärven ja Ansionjärven itäpuolta Syvänojan ja Oitin välistä suoraan etelään kohti Kalliota ja Nyryä. Tunnelin suojavyöhyke yltää siitä 200 metrin päähän.

 

Vanhat öljysäiliöt syytä tarkistaa

Ympäristösihteeri Kölli on tyytyväinen vastavalmistuneisiin määräyksiin nimenomaan siksi, että erilaisten ongelmien selvittelyn lähtökohdaksi kunnassa on nyt työkalu. Ne helpottavat olennaisesti jokapäiväistä työntekoa. Mitenkään erityisen tiukkoja määräykset eivät ole. Halusimme pitää ne yksinkertaisina, selkeinä ja helposti valvottavina, Kölli sanoo.

Jätevesien käsittelyn lisäksi määräyksissä käsitellään ajoneuvojen pesua, lumen vastaanottoa, eläinsuojien sijoittamista, savukaasupäästöjä, meluntorjuntaa sekä kemikaalien ja jätteiden käsittelyä.

Määräykset eivät koske ympäristöluvan varaista toimintaa, josta säädetään erikseen tapauskohtaisissa luvissa.

Kunnan ympäristömääräyksissä käsiteltävien kemikaalien tyypillinen perus- tapaus lienee maahan haudattu vanha öljysäiliö. Monella säiliöllä alkaa olla ikää ja sitä kautta vuotojen riski kasvaa, Kölli sanoo.

Vanhat käytöstä poistetut säiliöt olisi kaivettava maasta pois, mutta aina tätä ei voida tehdä ilman riskejä tai rikkomatta säiliön rakenteita. Näissä tapauksissa määräyksistä saatetaan tarvittaessa poiketa. Nykyään säiliöitä ei enää suositella laitettavaksi maan alle. Ympäristönsuojelumääräykset ovat luettavissa Hausjärven kunnan Internet-sivuilta.

 

Lisätietoja ympäristösihteeri Lotta Kölli,

puh. 019 758 6561

lotta.kolli(a)hausjarvi.fi

 

Teksti: Anu Ylimäki

Soutelusanomat 2014